Cenová výhodnosť

Celkové náklady mediácie sú oveľa nižšie ako náklady za súdny spor a právne poradenstvo s ním spojené. Mediácia je oveľa lacnejší spôsob, kde neplatíte právnikov, súdnych znalcov  a poplatky za dlho trvajúce súdne spory.

Dôvernosť

Všetky informácie získané počas priebehu mediácie sú dôverné a ak sa účastníci nedohodnú inak, nemožno ich zverejniť. Mediáciu vedie mediátor, nezaujatá  a nezávislá osoba, viazaná mlčanlivosťou.

Rovnoprávnosť účastníkov

Sporiace sa strany sú si rovnocenné, nikto nemá vyššie postavenie. Mediátor  udržiava rovnoprávnu vyváženosť počas celého mediačného procesu. S mediáciou musia súhlasiť obe sporiace sa strany, kde prípadnú dohodou odsúhlasujú/potvrdzujú opäť  len obe strany. Nie je tu víťaz ani porazený, ale platí tu princíp ukončenia sporu vo forme „WIN – WIN“ (víťaz – víťaz)

Promptnosť

Možnosť okamžitého riešenia bez dodržiavania procesných povinností a pevného rokovacieho poriadku. Mediácia je rýchlejší spôsob. Nemusíte čakať na súdy, odročené pojednávania a nekonečné odvolania, ak vy alebo druhá strana nie ste  s rozsudkom spokojní.