420
ZÁKON
z 25. júna 2004
o mediácii a o doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I
§ 1
Predmet úpravy

(1) Tento zákon upravuje výkon mediácie, základné princípy, organizáciu a účinky mediácie.
(2) Tento zákon sa vzťahuje na spory, ktoré vznikajú z občianskoprávnych vzťahov,1) rodinnoprávnych vzťahov,2) obchodných záväzkových vzťahov3) a pracovnoprávnych vzťahov.4) Tento zákon sa vzťahuje aj na cezhraničné spory, ktoré vznikajú z obdobných právnych vzťahov okrem tých práv a povinností, s ktorými strany nemôžu podľa právneho poriadku, ktorým sa tento právny vzťah podľa osobitných predpisov4a) spravuje, nakladať.
(3) Na účely tohto zákona sa cezhraničným sporom rozumie spor, v ktorom má aspoň jedna zo strán bydlisko4b) alebo obvyklý pobyt v inom členskom štáte, než je členský štát ktorejkoľvek inej strany, a to ku dňu, ku ktorému
a) sa strany dohodli na použití mediácie po tom, čo spor vznikol,
b) mediáciu nariadil súd,
c) z vnútroštátneho práva členského štátu vyplynie povinnosť použiť mediáciu alebo
d) súd vyzval strany, aby na riešenie sporu použili mediáciu.
(4) Na účely tohto zákona je členským štátom členský štát Európskej únie okrem Dánska.
§ 1a
Vzťah k všeobecnému predpisu o službách na vnútornom trhu
Na výkon činnosti mediátora, postup podávania žiadostí o zápis do čítaj ďalej …